Privacybeleid

Wie we zijn

Dit is de website van het project ‘Luisterend op weg’: een gezamenlijk initiatief van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), het Bisdom van ’s Hertogenbosch en het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV). Ons webadres is: http://www.luisterendopweg.nl. Contact: info@luisterendopweg.nl.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

Activiteiten

Ten behoeve van de organisatie en of van de activiteiten die georganiseerd worden verwerken we persoonsgegevens, zoals uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer zodat we contact met u kunnen opnemen, indien dit nodig is om u hierover te informeren.

Nieuwsbrief en notificaties

Wie zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief en/of notificatie kan zich bij elke berichtgeving hierover afmelden. De door u zelf opgegeven persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mail adres worden enkel ten behoeve van bovengenoemde project verwerkt, niet voor andere doeleinden gebruikt, noch aan derden doorgegeven.

Toegang

Alleen de projectleden en de technische ondersteuning hebben toegang tot die delen van de website waar emailadressen en IP-adressen zichtbaar zijn. Voor de verwerking van persoonsgegevens door de websiteleverancier is hun verwerkersovereenkomst van toepassing.

Cookies

Deze website gebruikt analytische cookies. Deze data worden enkel gebruikt om inzicht te vergaren in de manier waarop mensen de website gebruiken. Deze data zijn niet herleidbaar naar afzonderlijke personen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Informatie op onze website kan inhoud tonen die van andere websites afkomstig is, bijvoorbeeld: filmpjes, afbeeldingen, geluidsopnamen, berichten. Bekijk of beluister je deze zogeheten ‘embedded inhoud’, dan komt u in feite op die andere website terecht. Deze andere websites kunnen informatie over u verzamelen. Het project ‘Luisterend op weg’ heeft geen invloed op de wijze waarop andere websites met uw data omgaan. Zij kan daarvoor dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het verstrekken van persoonsgegevens aan de bovengenoemde drie initiatiefnemende organisaties voor de doeleinden die zijn genoemd in deze privacyverklaring, en voor zover dit is toegestaan op grond van deze privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving, of als verwerkingsverantwoordelijke een wettelijke verplichting heeft persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde instantie.

Alleen met instemming van betrokkene zelf verstrekt het project ‘Luisterend op weg’ persoonsgegevens aan andere partijen indien dit voor de uitvoering van de activiteiten, die vallen onder de doelstelling van het project, gewenst is. Partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze partijen.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Het project ‘Luisterend op weg’ bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Daarbij wordt een standaard bewaartermijn van 1 jaar gehanteerd voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact op te kunnen nemen.

Archief

De website van het project ‘Luisterend op weg’ alsmede het projectarchief wordt mogelijk te zijner tijd – na afloop van het project – overgedragen aan het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waaronder het recht om een overzicht te vragen van uw persoonlijke gegevens die wij verwerken, recht op het corrigeren van uw persoonlijke gegevens en het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wissen voor zover dit wettelijk is toegestaan. U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan ons ook verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens en gegevens over te dragen aan een andere partij. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kan u ons bereiken op info@luisterendopweg.nl, postbus 11, 5201 AC ’s-Hertogenbosch.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.